...
آموزش مهارت زبان بدن (body language) در آموزشگاه عامری

آموزش مهارت زبان بدن (body language) با گواهینامه از سازمان آزموش فنی و حرفه ای با آموزش زبان بدن شرایط درونی مخاطبتان را تشخیص دهید یکی از مهارت های مه ...

ادامه آگهی
پشتیبانی